Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA

JEDINSTVENOM RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

FEDERALNOM TUŽITELJSTVU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava, Razdjel 28 -Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i to sa računa: Federacija BiH - Federalno ministarstvo financija -Depozitni račun, broj žiro računa: 1020500000106698, partija: 1027080000043804, Projekt 3001105, Skupina za plaćanje 100-105, otvoren unutar Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija, vrsta prihoda: 722751, u iznosu od 20.253,43 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava Granta Europske unije iz Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" - druga (II) tranša.

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 20.253,43 KM evidentirana na računu: Federacija BiH Federalno ministarstvo financija - Depozitni račun, broj žiro računa: 1020500000106698, partija broj: 1027080000043804 Projekt 3001105 Skupina za plaćanje 100-105, otvoren unutar Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva financija, vrsta prihoda: 72275-1, rasporedit će se na sljedeća konta, kako siijedi:

 

- 6111 - Bruto plaće i naknade plaća u iznosu od

15.550,00 KM

- 6112 - Naknade troškova uposlenih u iznosu od

2.853,43 KM

- 6121 - Doprinosi poslodavcu u iznosu od

1.750,00 KM

- 6139 - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od

1 00,00 KM

Ukupno:                                                                                                                             20.253,43 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnim proračunima projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine će sukladno točki 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH". broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1548/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.