Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA

JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA -

FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA

FEDERALNOM TUŽILAŠTVU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava se raspoređivanje sredstava, Razdjel 28 -Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, i to sa računa: Federacija BiH - Federalno ministarstvo finansija -Depozimi račun, broj žiro računa: 1020500000106698, partija: 1027080000043804, Projekat 3001105, Grupa za plaćanje 100-105, otvoren unutar Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija, vrsta prihoda: 722751, u iznosu od 20.253,43 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava Granta Evropske unije iz Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH" - druga (II) tranša.

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 20.253,43 KM evidentirana na računu: Federacija BiH Federalno ministarstvo finansija - Depozitni račun, broj žiro računa: 1020500000106698, partija broj: 1027080000043804 Projekat 3001105 Grupa za plaćanje 100-105. otvoren unutar Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija, vrsta prihoda: 722751, rasporedit će se na sljedeća konta, kako slijedi:

 

- 6111- Bruto plaće i naknade plaća u iznosu od

15.550,00 KM

- 6112 - Naknade troškova uposlenih u iznosu od

2.853,43 KM

- 6121 - Doprinosi poslodavcu u iznosu od

1.750,00 KM

- 6139 - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od

1 00,00 KM

Ukupno:                                                                                                                             20.253,43 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetima projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Federalno tužilaštvo federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1548/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.