Na osnovu čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog fede­ralnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Her­cegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM

NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI PLAN

STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I

TURIZMA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), u tački III Program 5. Revizija Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH (prva faza) mijenja se i glasi:

"Program 5. Rekonstrukcija dijela prostora u kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari: Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Planirana sredstva: 100.000,00 KM".

Korisnik sredstava: "Memorijalni centar Srebrenica -Potočari".

Implementator: Sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Memorijalni centar Srebrenica -Potočari na osnovu sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1547/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.