Na osnovu člana 30. stav (1) Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

 

 

II

 

 

Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1544/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, S. r.