Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE

ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE UTVRĐENOG IZMEĐU

PREGOVARAČKIH TIMOVA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE I SINDIKATA DRŽAVNIH

SLUŽBENDXA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA

DRŽAVNE SLUŽBE, SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM

USTANOVAMA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ovlašćuje se Mato Jozić,. federalni ministar pravde da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1542/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.