Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 173. sjednici, održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

"UNIS GINEX" D.D. GORAŽDE ZA IMENOVANJE

UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privred­nog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje Uprave Privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde, na period od četiri godine, i to:

- Munevera Fočo, direktor,

- Admin Peštek, izvršni direktor za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 189/2019

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.