Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE

POSLOVA KOJI SU ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI

U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE

POVJERENI ODBORU DRŽAVNE SLUŽBE ZA PRIZIVE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine suglasna je da Odbor državne službe za prizive, za potrebe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obavija poslove iz članka 69. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 3/18), odnosno da u drugom stupnju odlučuje o svim prizivima koji se izjave na rješenje rukovoditelja organa državne službe, gradonačelnika, odnosno načelnika i o prizivima koji se izjave na odluke stegovnog povjerenstva, sukladno zakonu, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnom ugovoru.

 

 

II

 

 

Poslove iz točke I ove odluke Odbor državne službe za prizive obavljat će dok se oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonu trajno ne riješi sukladno članku III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 186/2019

27. veljače 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.