Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU STRATEGIJE SURADNJE SA

ISELJENIŠTVOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2020. - 2024. GODINA

 

 

I

 

 

Usvaja se Strategija suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za-razdoblje 2020. - 2024. godina.

 

 

II

 

 

Sastavni dio ove odluke čine Strategija saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2024. godine, Akcioni plan za realizaciju Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. - 2024. godine i Aneks l statistički podaci, institucionalni okvir, strateški okvir i situaciona analiza.

 

 

III

 

 

(1)     Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u suradnji sa ostalim nositeljima pojedinih aktivnosti iz Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2024. godine.

(2)     Sugeriše se kantonalnim vladama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinom sektoru, da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove strategije.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1539/2019

23. prosinca 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.