Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (7) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/19 i 91/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNIKA PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM

PODUZEĆIMA - ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

Odobrava se korisniku sredstava dodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/19 i 91/19) za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika u ukupnom iznosu od 4.089.051,78 KM, za 285 radnika.

 

 

II

 

 

Korisniku sredstava gospodarskom društvu GRANIT d.d. Jablanica - u stečaju, ul. Željeznička br.15, Jablanica, JIB 4227228590001 iz sektora građevinske industrije, odobrava se dodjela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 5 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uslova za mirobinu

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

Hidajet Ivković

1067188930

28.05.2018.

31.01.2001-28.05.2018.

26.116,67

2.

 

Rifat Idrizović

 

1056683628

 

06,01.2018.

 

01.01.2001.-06.01.2018.

25.525,00

 

3.

 

Ramiza Husrep

 

1 143884244

 

06.04.2019.

 

01.01.2001-06.04.2019.

27.400.00

4.

 

Hajra Velagić

 

1048445012

 

04.04.2019.

 

01.01,2001.-20.04.2019.

27.458,33

 

5.

 

Letić Nazif

 

1143870465

 

37.09.2018.

 

01.01.2001.-27.09.2018.

26.612,50

UKUPNO

133.1 12,50

 

 

III

 

 

Korisniku sredstava Otvoreno Dioničko Društvo Konfekcija BORAC Travnik, Ul, Tvornička bb Travnik, ID broj: 4236351940008, iz sektora, tekstilne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I od 450.195,65 KM, za 67 radnika, ove odluke u ukupnom iznosu kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Datum sticanja uslova za mirovinu

razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

MEHIĆ HAJRIJA

11.02.2019.

01.01.2001.-31.01.2013.

9.951,07

2.

KADRIĆ ENES

05.03.2019.

01.01.2001-28.02.2013.

11.796,55

3.

HUREM SAJMA

06.04.2019.

01.01.2001.-31.01.2013.

9.951,07

4.

MIJIĆ ELZA

01.06.2019.

01.06.2001.-28.02.2013.

9.558,99

5.

ČAKIĆ SADIKA

03.03.2019.

01.01.2001-20.05.2013.

9.951,07

6.

INJIĆ ANĐELKA

09.09.2019.

25.05.2006.-20.05.2013.

5.812,73

7.

PONDRO SENIJA

07.01.2019.

01.01.2001. -31.01.2013.

9.951,07

8.

KASUMOVIŽ ĐEMKA

31.07.2019.

01.01.2001.-20.05.2013.

9:951,07

9.

AŠČIČ ANKICA

06.06.2019.

26.06.2009.-15.11. 2012.

1.165.16

10.

ZOLIĆ SELMA

22.02.2019.

15.04.2010. -15.11.2012.

585,45

11.

MAMELEDŽIJA SENADA

01.03.20 19.

01.01.2001-15.ll.2012.

9.951,07

 

12.

SEFER SENADA

31.08.2019.

01.01.2001.-28.02.2013.

11.796,55

13.

KOJAD1N LJUBICA

122.07.20 19.

01.01.2001. -31.12.2010.

9.951.07

14.

PAČAVRA ŽELJKA

18.08.2019.

01.01.2001. -31.12.2010.

9.951,07

15.

BARIĆ ANTONIJA

17.06.2019.

30.05.2006.-16.11.2012.

5.343,11

16.

VRHOVAC OLGICA

11.10.2019.

0l.01.2001.-31.12.2010.

9.951,07

17.

SPAS1Ć SLAVICA

28.02,2019.

16.01.2001 .-31.12.2010.

9.766,41

18.

VALJAN VESNA

05. 12.2019.

01,01.2001.-31.07.2015.

5.961,98

19.

UGORAK ZUMRETA

15.10.2019.

01.01.2001. -31.05.2013.

2.645,40

20.

MEHIH SEJADA

13.04.2019.

01.01.2001. -11.06.2012.

11.176,75

21.

HABIBIĆ ADILA

22.04.2019.

01.01.2001. -24.09.2012.

9,951,07

22.

JUSIĆ NIKOLIJA

31.05.2019.

01.0 1.2001. -04.04.2003.

2.389,41

23.

ZUPUROVIC RAHIMA

21.09.2019.

01.01.2001. -15.11.2012.

11.543 ,94

24.

ŠARIĆ DRAGA

05.01.2019.

01.01.2001. -20.05.2013.

13.988,83

25.

ŠILJAK REFIJA

12.01.2019.

01.01.2001. -28.02.2013.

11.796,59

26.

MUČENICA EDINA

28.02.2019.

02.11.2006.- 15.11.2012.

4.963,12

27.

PERENDA SUADA

06.04.2019.

31.01.2001.-28.11.2011. 14.12.2011.-15.11.2012.

11.518,19

 

28.

PLANINČIĆ NIHADA

01.08.2019.

01.01.2001.-31.01.2013.

9.951,07

29.

SALKICA ĐEMILA

31.03.2019.

01.01.2001. -31.01.2013.

9.951,07

30.

BABIĆ RUŽICA

50.11.2019.

30.11.2004.-15.11.2012.

5.427.90

31.

IVKOVIĆ NIHADA

09.05.2019.

23.05.2006 .-15.11.2012.

3.780,11

32.

DELIĆ ZEMKA

30.06.2019.

16.06.2009.-15.11.2012.

1.165,16

33.

BEGOVIĆ ASIM

31.08.2019.

11.01.2001.-02.12.2012.

9.951,07

34.

SALDUM ZEMKA

31.10.2019.

01.01.2001.-28.02.2013.

9.951,07

35.

SUČIĆ LUCIJA

08.05.2019.

08.10.2004.-31.01.2013.

7.486,07

36.

HRUSTANOVTĆ ĐEHVA

02.05.2019.

11.01.2001.-20.05.2013.

11.988,83

37.

STRUKAR ZORA

10.04.2019.

01.06.2006.-16.11.2012.

5.738,13

38.

ŠILJAK INDIRA

30.01.2019.

26.01.2007..-16.11.2012.

4.766,80

39.

BARIŠIĆ LUCA

18.01.2019.

19.07.2009.-16.ll.2012.

2.731,92

40.

MLAKIĆ MARICA

30.06.2019.

10.06.2009.-31.12.2010.

1.204,63

41.

STOJANOVIĆ MARICA

28.04.2019.

26.05.2006.-31.12.2010.

3.698.40

42.

PALIĆ MUNIRA

30.04.2019.

11.01.2001. -31.12.2010.

9.951,07

43.

KOVAČEVIĆ MARIJA

11.05.2019.

25.05. 2006.-31.12.2010.

3.774,97

44.

PINJO EDINA

13.04.2019.

01.01.2001. -30.11.2012.

2.208,92

45.

SEJARIĆ SUVADA

18.12.2019.

11.01.2001. -30.11.2015.

4.254,54

46.

BRADIĆ SEFIR

13.12.2019.

2011, 2012, 2015,2017.

4.538,43

47.

PRCANOVIĆ HAJRIJA

31.12.2019.

11.01.2001.-31.12.2010.

9.951,07

48.

VALJAN OLGICA

11.12.2019.

01.01.2001. -31.03.2016.

3.961,98

49.

DURMIŠEVIC ZEMINA

31.12.2019.

11.01.2001.-31.12.2014.

3.450,00

50.

SALDUM AZIRA

51.12.2019.

01.01.2001. -31.07.2015.

3.961,98

51.

PRUŠČANOVIC AIDA

31.12.2019.

01.01.2001.-31.07.2015.

3.961,98

52.

GANIĆ ELVIR

31.12.2019.

01.01..2001.-31.07.2015.

3.961,98

53.

KAZIJA SABAHUDIN

1l.12.2019.

01.01.2001. -31.07.2015.

3.961,98

54.

STRUKAR IVANČICA

31.12.2019.

01.01..2001.-31.08.2013.

2.914,42

55.

ŠČETIC AMELA

01.12.2019.

1l.01.2001.-20.06.2013.

12.087,31

56.

RAMIĆ EMIR

31.12.2019.

11.01.2001.-31.07.2015.

3.961 ,98

57.

GRAHIĆ FATE

11.12.2019.

01.01.2001. -31.07.20 15.

3.961,95

58.

SKOPLJAK DŽEVADA

31.12.2019.

01.01.2001.-31.07.2015.

3.961,98

59.

AU'GUSTINOVIĆ IVICA

31.12.2019.

01.01.2001.-31.08.2015.

4.035,12

60.

HALEP HAJRIJA

31.12.2019.

01.01.2001.-31.07.2015.

3.961,98

61.

PURIĆ AMIR

1I. 12.2019.

01.01.2001.-31.08.2015.

4.035,12

62.

KUNDIĆ HIDAJETA

31.12.2019.

01.01.2001. -31.07.2015.

3.961,98

63.

ČEJVAN AZRA

31.12.2019.

0l.01.2001.-31.10.2013.

12.378,03

64.

SEFER EMINA

31.12.2019.

01.01.2001.-31.12.2014.

3.450,00

65.

HASKJĆ FATIMA

31.12.2019.

2011, 2012, 2015, 2017.

4.538,43

66.

SUJOLDŽIĆ SABINA

31.12.2019.

2011, 2012, 2015, 2017.

4.538,43

67.

BEGANOVIĆ LUCIJA

31.12.2019.

01.01.2001-19.04.2010.

9.357,67

UKUPNO

450.195,65

 

 

IV

 

 

Korisniku sredstava ZRAK d.d. Sarajevo, Adema Buće 102, IP broj: 4200086870006, iz sektora namjenske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 36.429,07 KM, za 4 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uslova za mirovinu

razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

Đozo Ifet

149020830

31.12.2019.

2018 -2019.

7.882,05

2.

Učambarlić Suad

1176189670

31.12.2019.

2018.-2019.

11.686,01

3.

Medjedović Besima

1030419926

31.12.2019.

2018.-2019.

11.312,33

4.

Kahriman Elmina

1176108405

31. 05.2019.

2018.-2019.

5.548,68

UKUPNO

36.429,07

 

 

V

 

 

Korisniku sredstava IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju, Radnička bb Zavidovići, ID broj: 4218115300008, iz sektora drvne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 1.006.292,12 KM, za 72 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum stianja uslova za mirovinu

razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

 

1.

Keserović Husejin

5162046586

02.10.2012.

01.01.04.-

31.12.08.

7.259,59

 

 

2.

Šabić Zijad

1150382597

18.05.2016.

01.01.04.-15.04.13.

13.724,60

 

3.

 

Bajrić Izet

 

5097508165

 

30.09.2016.

 

15.04.92.-30.06.11.

5.097.80

 

4.

 

Medić Rasim

1138850323

 

01.01.2017.

 

15.04.92.-07.09.07.

7.243,56

 

 

5.

 

Mujanović (Ahmet) Nezir

 

1204895050

 

10.09.2017.

 

24.12.95.-30.11.14.

15.981,94

 

 

6.

 

Lišić (Zeir) Đulaga

 

1150367747

 

20.02.2018.

 

31.01.04.-09.10.14.

15.788,41

 

 

7.

 

Šabanović (Jusuf) Fikret

 

1204880518

 

20.02.2018.

 

14.12.95.-09.10.14.

21.678.26

 

 

8.

 

Starčević (Mulaga) Sabahudin

1204882759

 

20.02.2018.

 

24.12.95.-09.10.14.

20.889,98

 

 

9.

 

Mušić (Husein) MusTafa

 

319063474

 

20.02.2018.

 

24.12.95.-09.10.14.

20.710,54

 

10.

 

Softić Vahida

 

145196226

 

01.03.2018.

 

01.01.04.-01.06.07.

4.381,28

11.

 

Mulahalilović Fahira

 

160488029

 

01.03.2018.

 

01.01.04.-

31.12.08.

7.334,88

 

12.

 

Krdžalić (Sahbaz} Mirsad

 

174482744

 

01.03,2018.

 

01.01.04.-09.10.14.

18.881,75

 

13.

 

Burić (Isinel) Hazba

 

138102284

 

01.03.2018.

 

01.01.04.-

21.10.14.

15.206,38

14.

 

Marti { Antun ) Verica

 

204878894

 

01.03.2018. 

0l.01.04.-22.03.18.

26.313,61

 

15.

 

Omerčić (Hasan) Midhat

 

145322862

 

1.03.2018.

 

01.01.04.-23.10.14.

16.123,56

 

16.

 

Fojnica ( Esad) Bega

 

138935312

 

07.04.2018.

 

01.01.04.-06.05.05.

1.690,67

 

17.

 

Starčevič (Galib) Enes

 

200261257

 

8.05.2018.

 

24.12.95.-09.10.14.

23.506.33

 

18.

 

Saletović (Mehmed) Fikreta

174467247

 

06.07.2018.

 

01.01.04.-

30.ll.14.

15.807.20

19.

 

Zukić (Ramiz) Šahza

 

174497855

 

9.07.2018.

01.01.04.-30.11.14.

15,447,62

 

20.

 

Muharemović (Hasan) Senada

200245676

 

22.07.2018.

 

01.01.04.-30.11.14.

15.747,54

 

21.

 

Sepi (Eduard) Jolanda

 

166900339

 

24.07.2018.

 

01.01.04.-30.11.14.

15.321.88

 

22.

 

Osmanović ( Uzeir ) Husein

160501888

 

31.08.2018.

 

5.04.92.-02.06.04.

3.286,93

 

23.

 

Mostarlić (Sahbaz) Šefika

 

200251014

 

08.09.2018.

 

01.01.04.-09.10.14.

15.602,95

 

24.

 

Mušić Sefir

 

5119660129

 

1.09.2018.

 

01.03.97.-31.12.08.

7.338,70

25.

Čaušević Velid

 

138016416

 

1.09.2018.

 

06.05.92.-31.12.03.

3.122,31

 

26.

 

Omerčević (Alija) Ibrahim

 

142786415

 

2.09.2018.

 

05.04.92.-22.08.05.

2.666,23

 

27.

 

Buljubašić Mirsad

 

5180860537

 

5.09.2018.

 

01.01.04.-18.04.06.

2.619,00

28.

 

Aličković (Smail) Sadeta

 

179305291

 

6.09.2018.

 

29.05.92.-

27.11.14.

16.774,32

 

29.

 

Ćatić (Avdo) Đulafija

1179321864

 

13.10,2018.

 

01.01.04.-30.11.14.

15.973,40

30.

 

Skelić (Ibrahim) Siha

 

1174514279

 

16.10.2018.

 

01.01.04.-

30.11. 14.

15.702,04

 

31.

 

Hadžić (Hasan) Tahira

 

1174510622

 

.22.10.2018.

 

01.01.93.-

21.11. 12.

15.100.13

 

32.

 

Memišević (Sulejman) Asima

200234602

 

11.10.2018.

 

01.01.04.-21.10.14.

I5.695,30

33.

Ćosić (Ismet) Ramila

 

1204897112

 

31.10.2018.

 

01.01.04.-30.11.14.

15.405,75

 

34.

 

Handžić (Smajo) Seniha

 

3298307644

 

0.11.2018.

 

01.07.93.-09.10.14.

19.139,42

 

35.

 

Bratanović (Ramo) Hazim

1197312637

 

30.11.2018.

 

24.I2.95.-

26.11.14.

15.078,41

 

36.

 

Pašić (Ibrahim) Omer

 

1204935155

 

12.12.2018.

 

24.12.95.-31.12.14.

15.601,67

 

37.'

 

Džebić (Ibrahim) Advija

 

1179300736

 

17.12.2018.

 

11.01.04.-09.10.14.

15.806,73

 

38.

 

Isić (Salih) Senija

 

1145348378

 

120.12.2018.

 

01.01.04.-22.03.09.

19.005,58

 

39.

 

Žižak (Agan) Munib

 

3311501777

 

31.12.2018.

 

24.12.95.-09.10.14.

15.498,53

 

40.

 

Mujić (Muharem) Mirsada

 

1179301801

 

22.01.2019.

 

01.01.04.-30.11.14.

15.234,10

 

41.

 

Ćosić (Mehined) Senad

 

1145356448

 

20.02.2019.

 

01.01.04.-

30.1l.14.

15.233,53

 

42.

 

Marjanac ( Drago ) Gordana

1 135940633

 

27.022019.

 

01.01 .92.

02.10.95.

3.181,18

43.

 

Karahasanović (Ibrahim) Ekrem

1200274383

 

30.04.2019.

 

24.12.95.-09.10.14.

16.531,95

 

44.

 

Džinič (Hašim) Nuzrel

 

1145335654

 

18.05.2019.

 

01..0 1.04.-

20.10.14.

16.761,77

 

45.

 

Mahovac (Said) Nusref

 

1204891904

 

31.05.2019.

 

24.12.95.-09.10.14.

18,912,84

 

46.

 

Kudumović (Salko) Muriz

 

160542979

 

15.06,2019.

 

24.12.95.-09.10.14.

24.917,43

 

47.

 

Kuletić (Meho) Hidajet

 

1135943605

 

20.06,2019.

 

0l.01,04,-30.11.14.

15.445,14

 

48.

 

Međić Rahima

 

1138898936

 

16.07.2019.

 

01.01.92.-27.04.92.

275,33

 

49.

 

Omerčević ( Bepo ) Aziz

 

1160476971

 

19.07.2019.

 

24.12.95.-31.07.04.

880,88

50.

 

Starčević (Asim) Ekrem

 

1135933707

 

26.07 .201 9.

 

01.01.04.-

31.12.14.

18.719,55

 

51.

 

Hrkić (Muslafa) Zijad

 

1138940599

 

20.08.2019.

 

08.05.93.-19.01.07.

5.741,85

 

52.

 

Čamdžić (Smail) Asija

 

1200259523

 

11.08.2019.

 

01.01.00.-09.10.14.

16.625.50

 

53.

 

Marušić (Mehmed)-Mihreta

1200261904

 

31.08.2019.

 

01.01.04.-09.10.14.

15.386,10

54.

 

Osmić (Abdulah) Tajiba

 

1179338950

 

06.09.2019.

 

01.01.04.-

09.10.14.

15.752,73

 

55.

Ametović (Bajro) Enver

 

1160472834

 

07.09.2019.

 

10.06.92.-

30.1l. 14.

15.580,40

56.

 

Vršanović (Mato) Ljuba

 

1204837891

 

22.09.2019.

 

01.01.96.-

09.10.14.

16.695,13

 

57.

 

Cerić (Avdo) Dijana

 

1174484316

 

23.09.2019.

 

20.05.92.-

04.1l. 14.

16.611.38

58.

 

Kenjić (Nurko) Sabina

 

1174489028

 

27.09.2019.

 

01.01.04.-

16.1l. 14.

15.638,64

 

59.

 

Ćahtarević (Ramo) Džemal

1229726490

 

30.09.2019.

 

14.12.95.-30.ll.14.

32.156,27

 

60.

 

Burkić (Aziz) Semiz

 

1179318240

 

0210.2019.

24.12.95.-30.11.14.

15.621,73

 

61.

 

Buljubašić (Mujo) Ferid

 

1145317832

 

07.10.2019.

 

01.04.92.-09.10.14.

17.450,64

 

62.

 

Jusanović (Hasaga) Sadeta

 

1193261550

 

07.10.2019.

 

M.01.04.-09.10.14.

I5.822,30

63.

 

Sadić ( Sinan ) Nedžad

 

1150385078

 

03.11.2019.

01.01.04.-12.04.06.

5.583,61

 

64.

 

Avdić (Asim) Zijad

 

1136100679

 

20.11.2019.

 

11.05.93.-30.11.14.

17.350,34

 

65.

 

Alihodžić (Mehmed) Jakub

1166868251

 

23.11.2019.

 

14.12.95.-09.10.14.

17.813,54

 

66.

 

Smajlović Esad

 

1135941709

 

05.12.2019.

 

1l.06.92.-31.03.05.

4.995,24

 

67.

 

Horozović (Salih) Hasan

 

1145326743

 

16.12.2019.

 

15.04.92.-

19.01.07.

7.419,30

68.

 

Bajrić (Bekir) Šemsudin

 

1197302995

 

16.12.2019.

 

24.12.95.-

09.10.14.

18.497,20

69.

 

Mulahusić (Rašid) Hilmo

 

5034379495

 

17.12.2019.

15.04.92.-09.10.14.

17.551.48

70.

 

Bijedić Esad

1145372932

 

31.12.2019.

 

11.01.04.-I5.07.08.

6.981,06

 

71.

 

Šibonjić (Izet) Nisvet

 

1174469065

 

31.12.2019.

 

01.0l.04.-09.10.14.

16.057,52

 

72.

 

Mrđanović (Ibrahim) Sajda

 

1223072349

 

31.12.2019.

 

11.01.04.-09.10.14.

15.211,41

 

ukupno

 

 

 

 

 

 

 

1.006.292,12

 

Navedena sredstva će se uplatiti na transakcijske račune, za uplatu PIO/MIO doprinosa za radnike koji se nalaze na spisku kako bi im se uvezao staž, za sljedeće pravne osobe kod kojih su radnici bili prijavljeni i u iznosu kako slijedi:

Za 12 radnika IP "Krivaja"d.o.o. Zavidovići u stečaju, IP "Krivaja"d.o.o. Zavidovići, "Krivaja 1884" do.o. Zavidovići i PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići:

- IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići ID broj 4218115 300008, Federalni   zavod   PIO MIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.01.2004.-30.11.2008. godine, u iznosu od 520.309,98 KM,

- "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići ID broj 42186460 90008, Federalni, zavod PIO/MIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.01.2009.-15.0g.2010. godine u iznosu od 134.399,87 KM,

- IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići ID broj 4218115 300008, Federalni zavod PIO/MIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.01.2009.-31.12.2010. godine, u iznosu od 9.368,62 KM,

- PD "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići ID broj 4218714940007, Federalni zavod PIO/MIO žiro račun 3380002200007796, vrsta priboda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.02.2011.-07.09.201I. godine u iznosu od 44.957,10 KM,

- IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići-u stečaju ID broj 4218115300008, Federalni zavod PIO/MIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.01.2011.-30.11.2014. godine, u iznosu od 292.339,16 KM,

- IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići-u stečaju ID broj 4218115300008, Federalni zavod PIO/MIO, žiro račun 3380002200007796, vrsta prihoda 712112, Općina 102, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000558 za razdoblje 01.01.2015.-22.03.2018. godine, u iznosu od 4.917,39 KM.

 

 

VI

 

 

Korisniku sredstava KTK Visoko d.d. Visoko, Prijeko l Visoko, ID broj: 4218136130005, iz sektora tekstilna industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu od 175.348,12 KM, za 22 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uslova za mirovinu

Razdoblje uplate

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

Pelto Muniba

186167704

20.7.2018.

2001-2010.

8.290,78

2.

Memić Zuhra

157306811

7.5.2017.

2001-2010.

8.097,83

3.

Pušćul Mirsada

157295501

08.08.2019.

2001-2010.- 01.01.2011.-     20.11.2014.

9.869,86

 

4.

 

Vila Zumra

 

157291051

 

25.11.2019.

2001-2010. -                 01.01.2011.-06.03.2014.

12.502,20

3.

Kahvedžić Kasema

195090089

9.10.2017.

2001-2010.

9.769,67

6.

 

Mušić Esma

195087869

 

9.10.2017.

 

2001-2010. -01.01.2011.-04.09.2015.

13.811,76

7.

Tokmo Enisa

186158559

7.5.2018.

2001-2010.

6.514,94

8.

Gaćan Emina

 

1182019124

 

8.10.2019.

 

2001-2010. -01.01.2011.-20.11.2014.

13.124,59

 

9.

 

Ramić Mediha

 

195164585

 

26.7.2019.

 

2001-2010. -01.01.2011,-24.02.2017.

15.281,92

 

10.

 

Trako Ediba

 

1088009962

 

1.11.2019.

 

2001-2010. -11.01.2011.-20.11.2014.

13.124,59

 

11.

 

Odobašić Rarniza

 

1157992802

 

28.02.2019.

 

2001-2010. -31.01.2011.-06.03.2014.

9.247,47

 

12.

 

Semć Halida

 

1182030171

 

16.05.2019.

 

2003-2010.- 31.01.2011.-58.05.2014.

12.627,90

 

13.

 

Lepić Subhija

 

1186167704

 

29.08.2019.

 

01.01.2011.-12.12.2019.

8.244,73

 

14.

 

Skopljak Nermina

 

 

 

17.02.2019.

 

31.01.2011.-15.04.2013.

1.954,54

 

15.

 

Smajić Behija

 

 

 

34.02.2018.

 

01.01.2011.-20.11.2014.

3.354,92

 

16.

 

Agić Bego

 

 

 

05.07.2019.

 

31.01.2011.-17.07.2014.

3.052,52

 

17.

 

Brezac Selvedina

 

 

 

28.07.2019.

 

31.01.2011.-26.06.2014.

3.003,66

 

18.

 

Muslić Jasmin

 

 

 

19.12.2019.

 

01.01.2011.-31.01.2011.

70,15

19.

 

Gaćan Mejra

 

 

 

25.06.2019.

 

91.01.2011. -20.11.2014.

3.354,92

 

20.

 

Lemeš Nijaz

 

 

 

35.03.2019.

 

01.01.2011.-15.02.2015.

3.559,71

 

21.

 

Kudinović Gildidžana

 

 

 

27.09.2019.

 

31.01.2011.-12.12.2019.

8.244,73

 

22.

 

Milutinović Olga

 

 

 

32.07.2019./40god.

01.01.2011.-12.12.2019.

8.244,73

 

UKUPNO

175.348,12

 

 

VII

 

 

Korisniku sredstava HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo - u stečaju. Izeta Čomare bb Sarajevo, ID broj: 4200315570003 iz sektora građevinske industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz točke I ove odluke u ukupnom iznosu   od 2.287.674,32 KM, za 115 radnika, kako slijedi:

 

Red.br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

neuplaćeni doprinos od

datum sticanja uslova za mirovinu

UKUPNO doprinosi za MIO u KM

1.

FAZLIĆ FUAD

128763705

1. 01.2004.

1.05.2014.

20.396,24

2.

FERIZ SEAD

068422979

1.01.2004.

0.09.2016.

20.396,24

3.

DURAK HIMZO

070692961

1.01.2004.

1.01.2015.

20.396,24

4.

TABAKOVIC BAJRJJA

185163504

1.01.2004.

0.09.2015.

20.396,24

5.

SINANOVIĆ SEMIZ

088781152

1.01.2004.

1.10.2015.

20.396,24

6.

SARAČ ESAD

315600459

8.04.2005.

30.09.2016.

20.396,24

7.

ŠIŠIĆ HAMID

090749272

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

8.

ĆATOVIĆ HARUN

109051066

1.01.2015.

30.09.2016.

7.609,65

9.

SAKOĆ SUAD

142694009

01.01.2004.

1.01.2015.

20.396,24

10.

GORANČIĆ EKREM

143883110

01.01.2004.

01.02.2015.

20.396,24

11.

DURAK LATTF

082537662

1.01.2004.

1.05.2015.

20.396,24

12.

BALIĆ ISMET

049173722

01.01.2004.

04.05.2015.

18.524,63

13.

HALEBIĆ HALID

047213378

01.01.2004.

04.05.2015.

18.524,63

14.

ZATEGA SAID

139985698

1.01.2004.

1.05.2015.

20.396,24

15.

MULAGIĆ ISMET

148876726

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

16.

FATIĆ M1HRET

067980857

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

17.

MEŠIĆ SMAJO

138848521

01.01.2004.

30.09.2015.

20.396,24

18.

BAJRAMOVIĆ REMZO

082148261

01.01.2004.

28.02.2016.

20.396,24

19.

KOVAČEVIĆ FADIL

056137235

01.01.2004.

30.04.2016.

20.396,24

20.

ĆOSOVIĆ AHMED

152557967

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

21.

HADŽIĆ MUJO

108619900

01.01.2004.

31.07.2016.

20.396,24

22.

RAMIĆ HUSO

1055247557

01.01.2004.

31.08.2016.

20.396,24

23.

HADŽIĆ ŠAHIM

155133682

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

24.

KULOVIĆ MUFID

136154217

01.01.2004.

30.11.2016.

20.396,24

25.

BEČEVIĆ AVDULAH

5101001585

01.01.2004.

30.11.2016.

20.396,24

26.

TUZLIĆ EDIN

1141747412

01.01.2004.

31.05.2016.

20.396,24

27.

MULIĆ ŠUKRIJA

5097473903

28.08.2006. 07.02.2007.

16.12.2006. 30.09.2016.

16.627,95

28.

JUSUFBEGOVIĆ HASIB

3295755267

01.01.2004.

31.05.2016.

20.396,24

29.

BAŠIĆ AJIŠA

1155367818

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

30.

OKIĆ ZINETA

1265687083

01.01.2004.

31.05.2016.

20.396,24

31.

PAJIĆ IBRAHIM

1144325603

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

32.

BEGANOVIĆ REŠAD

1166331579

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

33.

GODINJAK SMAJO

1075968356

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

34.

HAMZA DŽEVAD

1086100492

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

35.

HODŽIĆ MEHMEDALIJA

5014522954

 

01.01.2004.

 

28.02.2016.

 

20.396,24

 

36.

KARJČ ĐEMO

7020174921

01.01.2004.

01.02.2015.

20.396,24

37.

KORJEN1Ć SALEM

1069933718

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

38.

KUBAT SALIH

1142582475

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

39.

MAŠIĆ ALIJA

1057104042

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

40.

KLEPO EKREM

1223377852

51.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

41.

MUTAP RAMIZ

1147609788

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

42.

RAMIĆ MUHAMED

1083754296

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

43.

REDŽOVIĆ SAKIB

6073822643

01.01.2004.

31.05.2016.

20.396,24

44.

SELIMOVIĆ SULEJMAN

1147420754

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

45.

SUBAŠIĆ HAJRUDIN

5079817693

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

46.

TABAK HASO

1144253662

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

47.

TUFEKČIC REDŽEP

1069455273

01.01.2004.

50.09.2016.

20.396,24

48

VUKOVIĆ DŽEMIL

5014589700

01.01.2004.

31.05.2016.

20.396,24

49.

ŠABANOV1C ISMETA

1170809600

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

50.

DUPOVAC SENIJA

1152749878 

01.01.2004.

31.10.2015.

20.396,24

51.

KRŠO NURKA

1128979628

01.01.2004.

31.07.2013.

20.396,24

52.

JOVANOVIĆ DRAGICA

3014919320

01.01.2004.

31.05.2015.

20.396,24

53.

JUNUZOVIĆ AZEMINA

5096071222

01.01.2004.

30.06.2015.

20.396,24

54.

AJANOVIC HAJRIJA

1155336489

31.01.2004.

30.06.2015.

20.396,24

55.

MAGLIĆ SABAHUDIN

1032097713

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

56.

ĆURIĆ RABIJA

1193168004

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

57.

MRŠIĆ DINKO

1157735747

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

58.

GRMAŠ RADA

1205013664

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

59.

MUHOVIĆ FADILA

1168532350

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

60.

BEČIROVIĆ MUJO

1154084780

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

61.

BEGANOVIĆ SALEM

1158078023

11.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

62.

BEGIĆ ZAKIR

1145043355

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

63.

BEGLEROVIĆ SAFET

168752461

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

64.

BOJA NURFET

181840688

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

65.

CEROVIČ HAMDIJA

153053288

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

66.

DUVNJAK ISMET

160785937

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

67.

DŽAFEROV1Ć SENAD

178742970

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

68.

GAGULA SALKO

168532438

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

69.

GLUŠAC MUJO

083523299

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

70.

ISOVIĆ SENAD

182704386

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

71.

KLAČAR HILMO

178790318

1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

72.

KORIĆ SEJAD

069933718

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

73.

KUBAT NIJAZ

166343461

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

74.

LOJO MURADIF

157860146

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

75.

MOTIKA BEĆIR

147576028

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

76.

MUFTIĆ HAMID

087191884

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

77.

MUJAČIĆ SENAD

155801028

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

78.

OSMIĆ MUSTAFA

161654409

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

79.

PAJIĆ KADRlJA

160258265

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

80.

RIZVO REFIK

1156074261

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

81.

SLOBODA MEHMED

1164380869

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

82.

SVRAKA IBRO

1163886556

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

83.

ŠETKIĆ ĆAMIL

1153810971

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

84.

TABAK BEĆIR

1151096050

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

85.

HUJDUR ZEDIN

1178070249

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

86.

OMEROVIC OMER

1155364680

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

87.

KADIĆ FERID

1146127400

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

88.

DUVNJAK HAKIJA

1143568018

01.01.2004.

30.09.2016.

17.685,87

 

89.

ZELJKOVIĆ ARMIN

1185210045

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

90.

ŠARIĆ MUJO

6079102139

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

91.

MANIGODA SAVO

1180994806

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

92.

ESKIĆ SABAHUDIN

1215784628

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

93.

HOLJAN ESAD

1181693336

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

94.

SALČIN SENADA

1185971295

21.01.2012.

15.04.2016.

6.826,32

 

95.

LAGUMDŽIJA AIŠA

1185970799

)1.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

96.

ALOMEROVIĆ ŠUĆRO

1066132685

01.01.2004.

22.02.2014.

15.996,28

 

97.

KULOVIŽ EKREM

1143165162

01.01.2004.

09.05.2014.

15.996,24

 

98.

AHMIĆ FADIL

3134434422

01.01.2004.

21.02.2015.

17.685,87

 

99.

AGANOVIĆ SALKO

1082255173

0l. 01.2004.

25.02.2015.

17.685,87

 

100.

KEĆO MUNEVER

1201801040

01.01.2004.

28.02.2015.

20.396,24

 

101.

ABAZ AVDO

1152871618

01.01.2004.

26.04.2015.

19.492,78

 

102.

DUVNJAK MEHO

3146301537

01.01.2004.

20.05.2015.

19.236,12

 

103.

HRUSTO FUAD

5855230375

01.01.2004.

19.07.2015.

19.236,12

 

104.

HUKIĆ FADIL

1155364924

01.01.2004.

29.07.2015.

20.396,24

 

105.

MEKIĆ MIRSAD

1069350009

01.01.2004.

04.08.2015.

19.236,12

 

106.

JAVKUŠIĆ SALKO

1155318244

01.01.2004.

24.03.2016.

20.396,24

 

107.

PENDIĆ UZEIR

1147001983

01.01.2004.

30.06.2016.

20.396,24

 

108.

MUMINOVIĆ HASO

1216389106

0l .01.2004.

31.08.2016.

20.396,24

 

109.

BUBALO SALKO

1156915524

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

110.

MAČIĆ IZET

1128874430

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

111.

KURTOVIĆ FIKRET

2003474908

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

112.

KEŠMER SABRIJA

1075192416

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

113.

NOVALIĆ RAMO

1144696387

01.01.2004.

50.09.2016.

20.396,24

 

114.

KADIĆ AZIZ

2007517827

01.01.2004.

30.09.2016.

20.396,24

 

115.

HUSIĆ ALMIR

1288609392

01.12.2006.

30.09.2016.

17.685,87

 

UKUPNO

2.287.674,32

 

 

 

VIII

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6144- Subvencije javnim poduzećima.

 

 

IX

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnikom grant sredstava sklopiti ugovor o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, sa definiranim pravima i obvezama ugovornih strana. Gospodarskom društvu će se, nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a sukladno sa dostavljenim spiskovima uposlenika koji su stekli uvjete i ostvarili pravo za odlazak u mirovinu, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.

 

 

X

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod PIO/MIO i Porezna uprava Federacije BiH, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1538/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.