Na temelju članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LISTI

LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osigu­ranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 33/19 i 56/19) u točki II Privitak 1. "Federalna lista lijekova" mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Prvitakl.).

 

 

II

 

 

U točki VIII stavak (4) riječi: "kao i", brišu se, tačka na kraju odredbe zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "kao i senzor za mjerenje glokuze u krvi i odašiljač,".

U stavku (5) Privitak 2. Preporučeni sadržaj prioritetnih programa za lijekove iz stavka (4) ove točke mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Privitak 2.).

 

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

''Službenim novinama Federacije BiH''.

 

 

V broj 1537/2019

23. prosinca 2019.

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.