Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o lijekovima ("Služ­bene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federal­nog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LISTI

LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osigura­nja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/19 i 56/19) u tački II, Prilog 1. "Federalna lista lije­kova" mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Prilog l.).

 

 

II

 

 

(1)    U tački VIII stav (4) riječi: "kao i", brišu se, tačka na kraju odredbe zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "kao i senzor za mjerenje glokuze u krvi i odašiljač.".

(2)    U stavu (5) Prilog 2. Preporučem sadržaj prioritetnih programa za lijekove iz stava (4) ove tačke mijenja se i glasi i čini sastavni dio ove odluke (Prilog 2.).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1537/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.