Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE

PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

ŠPORTA

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu kulture i športa, razdjel 52, glava 5201, u svrhu dodjele nagrade sportašima za ostvarene vrhunske športske rezultate u ukupnom u iznosu od 230.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju, i to:

- Karate klub "Okinawa" iz Sarajeva, iznos 30.000,00 KM;

- Atletski klub "Sarajevo", iznos 5.000,00 KM;

- Taekwondo klub "Novi Grad" iz Sarajeva, iznos 15.000,00 KM;

- Atletski savez Bosne i Hercegovine, iznos 30.000,00 KM;

- Atletski savez Bosne i Hercegovine, iznos 5.000,00 KM;

- Atletski klub "Sloboda-Tehnograd" iz Tuzle, iznos 12.500,00 KM;

- Atletski klub "Doboj-Istok" iz Klokotnice, iznos 5.000,00 KM,

- Futsal Club "Mostar SG" Mostar, iznos 15.000,00 KM;

- Bokserski savez Bosne i Hercegovine, iznos 32.500,00 KM;

- Savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine, iznos 60.000,00 KM;

- Streljački savez osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, iznos 15.000,00 KM;

- Judo klub "Una" iz Bihaća, iznos 5.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno kulture i športa, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1536/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.