Temeljem čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) i članka 6. stavak (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa člankom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), Vlada Federacije Bosne, i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA "SUBVENCIJA PRIVATNIM

PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA - POTICAJ ZA

POLJOPRIVREDU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s krite­rijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Proraču­nom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federal­nom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/19), u Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu, koji čini sastavni dio Odluke, u POGLAVLJU III -VISINA I RASPODJELA SREDSTAVA, Tabela 1. mijenja se i glasi:

"Tabela 1. Raspodjela sredstava za biljnu proizvodnju

 

A/l

B/r

BILJNA PROIZVODNJA

A/1-1

 

Proizvodnja ratarskih, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, grožđa i maslina

KM po jedinici mjere za pravne osobe i obrte

KM po jedinici mjere za fizičke osobe

Planirano u KM

 

1.

krušna žita

531/ha

531/ha

3.011.416,47

 

2.

stočna žita

325/ha

255/ha

668.047,12

 

3.

krmno bilje

279/ha

219/ha

1.924.653,40

 

4.

uljarice

386/ha

386/ha

910.344.00

 

5.

heljda

372/ha

292/ha

45.195,48

 

6.

ljekovito i aromatično bilje

552/ha

438/ha

233.389,23

 

7.

povrće

1860/ha

1460/ha

726.993,51

 

8.

grožđe i masline

837/ha

-

727.543,88

 

9.

voće

870/ha

-

281.328,92

 

10.

duhan

4395/ha

1095/ha

45,089,10

A/1-2

 

proizvodnja sjemena

 

 

 

 

11.

strnih žita

930/ha

-

1.010.081,64

 

12.

kukuruza, soje i suncokreta

930/ha

-

156.152,95

 

13.

krumpira (osnovno sjeme)

1953/ha

-

0,00

 

14.

krumpira (certificirano sjeme)

1581/ha

-

3.162.00

A/l-3

 

Proizvodnja sadnog materijala

 

 

 

 

15.

trešnjastog voća (koštičavo, jabučasto i jezgrasto)

0,41

 

-

 

110.571,67

 

 

 

16.

 

jagodičastog voća (kupina, borovnica i brusnica)

0,27

 

-

 

0,00

 

17.

vinove loze

0,41

-

90.200,00

A/1-4

 

Nerealizirani zahtjevi iz prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

Nerealizirani zahtjevi klijenata iz prethodnih godina po modelu poticaja proizvodnji, kojima zbog vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora po Programu novčanih potpora

 

 

 

 

830.460,29

 

 

 

SVEGA: A/1

 

 

10.774.629,66

 

Tabela 2. mijenja se i glasi:

"Tabela 2. Raspodjela sredstava za animalnu proizvodnju

 

A2

Br.

ANIMALNA PROIZVODNJA

A/2-1

 

Govedarska proizvodnja

KM po jedinici mjere za pravne osobe i obrte

KM po jedinici mjere za fizičke osobe

Planirano u KM

 

1.

svježe kravlje mlijeko

0,28/1

0,26/1

34.478.036,83

 

2.

goveđe meso - tov junadi od teladi iz domaćeg uzgoja

418/grlu

 

328/grlu

 

3.110.888,32

 

 

2a.

goveđe meso - tov junadi od teladi iz uvoza

232/grlu

182/grlu

188.616,00

 

3.

rasplodna stoka - rasplodne junice

418/grlu

-

I.527.790,00

 

4.

goveda u sustavu krava - tele

418/grlu

328/grlu

2.325.991,31

A/2-2

 

Ovčarska i kozarska proizvodnja

 

 

 

 

5.

svježe ovčje mlijeko

0,28/1

0,27/1

87.704,17

 

6.

svježe kozje mlijeko

0,28/1

0,27/1

223.895,99

 

7.

rasplodna stoka - ovce

32/grlu

25/grlu

3.032.747,96

 

8.

rasplodna stoka - koze

32/grlu

25/grlu

106.032,00

A/2-3

 

svinjogojska proizvodnja

 

 

 

 

9.

svinjsko meso -tov svinja

56/grlu

44/grlu

I.690.152,00

 

10.

rasplodna stoka - krmače

140/grlu

110/grlu

43.110.00

A/2-1

 

Peradarska proizvodnja

 

 

 

 

11.

18- tjedne pilenke

0,28/kljun

-

39.300,80

 

12.

matična jata- pilenke teških roditeljskih linija

1,16/kljun

-

222.343,00

 

13.

matična jata - pilenke lakih roditeljskih linija

1,16/kIjun

-

0,00

A/2-5

 

Pčelarska proizvodnja

 

 

 

 

14.

košnica pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

14/koš

1l/koš

344.405.00

A/2-6

 

Ribarska proizvodnja

 

 

 

 

15.

slatkovodna riba

1,16,kg

-

2.076.772,62

 

16.

morska riba

1,16/kg

-

200.257,61

A/2-7

 

Izvorne zaštićene pasmine životinja

 

 

 

 

17.

bosanski brdski konj, domaća buša i domaći magarac u čistoj krvi/križanac u tipu date pasmine

250/grlu

 

200/grlu

 

69.700,00

 

 

18.

pas tornjak

40/grlu

3,5/'grlu

480.00

A/2-8

 

Nerealizirani zahtjevi iz prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

19.

 

Nerealizirani zahtjevi klijenata iz prethodnih godina po modelu poticaja proizvodnji, kojima zbog vršenja naknadnih kontrola i provjera nije isplaćena novčana potpora po Programu novčanih potpora

 

 

 

 

6.309.469,76

 

 

 

SVEGA: A/2

 

 

56.077.693,37

 

U Odjelu D/ MODEL RURALNOG RAZVOJA Tabela 5. mijenja se i glasi: "Tabela 5. Raspodjela sredstava za ruralni razvoj

 

D/

 

MODEL RURALNOG RAZVOJA

 

Broj

Naziv mjere

Iznos u KM

 

1.

Investicije u poljoprivredna gospodarstva

 

 

1.1

Investicije u novu poljoprivrednu mehanzaciju za biljnu i stočarsku proizvodnju

 

 

 

1.2

Investicije u novu opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju

 

 

1.3

Sufinanciranje nabave visoko-kvalitemih rasplodnih junica i namirnica

 

 

1.4

Nerealizirani zahtjevi iz 2018. godine

 

 

2

Organska proizvodnja

 

 

2.1

Certifikacija organske proizvodnje

 

 

 

SVEGA: D

1.150.543,86

 

U Odjelu E/MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA Tabela 6. mijenja se i glasi:

"Tabela 6. Model ostalih vrsta potpora

 

E/

Br.

MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA

Način realizacije

Iznos u KM

 

 

1.

 

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Pravilnik

 

80.455,35

 

 

2.

Sufinanciranje stručnih skupova, kongresu, simpozija, seminara i sajmova

 

 

 

 

2.1

 

Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

Pravilnik

 

44.997,96

 

 

3.

Realizacija projekata od značaja za Federaciju BiH

 

 

 

 

3.1

 

Sufinanciranje izlaganja na gospodarskim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

Pravilnik

9.947,75

 

 

 

3.2

 

Polpora za nabavu i uspostavu informacijskog sustava za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu

Javni poziv/ Pravilnik

0,00

 

3.3

Izrada Programa uzgoj autohtonih salmonidnih vrsta riba

 

0,00

 

 

4.

Organiziranje poljoprivrednika (zadruge, udruženja i savezi)

 

 

 

4.1

Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti zadruga

Pravilnik

65.000,00

 

4.2

Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti udruženja

Pravilnik

 

 

 

4.3

Sufinanciranje troškova rgalizacije aktivnosti saveza

Pravilnik

 

 

 

5.

Sufinanciranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje

Pravilnik

 

 

5.1

Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Pravilnik

 

46.732,05

 

 

 

UKUPNO: E

 

247.133,11

 

U odjelu F/SUDSKE PRESUDE I RJEŠENJA PO ŽALBAMA tabela 7. mijenja se i glasi:

"Tabela 7. Sudske presude i rješenja po žalbama

 

F/

 

Br.

 

Sudske presude i rješenja po žalbama

 

iznos u KM '

 

 

 

1.

 

Novčane potpore - ostvareno pravo u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih potpora iz prethodnih godina i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugo stepenom postupku po žalbama

450.000.0C

 

 

 

UKUPNO: F

450.000,00

 

 

SVEGA: A+B+C+D+E+F

68.700.000,00

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1531/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.