Na temelju čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "SUBVENCIJE

PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA -

POTICAJ ZA VETERINARSTVO" UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduze­ćima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Prora­čunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federal­nom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ("Služ­bene novine Federacije BiH", broj 37/19), u tekstu Programa koji čini sastavni dio Odluke, POGLAVLJE - UVJETI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PROGRAMA, stavak (1) briše se.

Stavak (13) briše se.

 

 

II

 

 

Tabela rasporeda sredstava za minimalni obujam veterinarskih aktivnosti u 2019. godini mijenja se i glasi:

 

 

 

 

 

NAZIV PRO-

GRAMA

SVRHA PROGRAMA

KRITERIJ ZA RASPODJELU

IZNOS U KM

IZVORI

SREDSTAVA

 

 

ORGANIZACIJA KOJA PRIMA TRA.NSFER

1.

OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA

A) Kontrola zaraznih bolesti bruceloze, tuberkuloze, enzootske

leukoze goveda, plavog jezika i salmoneloze. Dijagnostičko ispitivanje uzoraka krvi životinja

koje su pobacile i kopitara na infektivnu anemiju konja.

Dijagnostičko ispitivanje službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod

žive peradi u odobrenim ili registriranim farmama.

Dijagnostičko ispitivanje u slučaju pojave bolesti zoonotičnog karaktera

i drugih bolesti koje se sporadično javljaju a čija pojava može značajno

uticati na zdravlje životinja ili imati

značajne ekonomske posljedice.

Naknada štete za uginule, ubijene i neškodljivo uklonjene životinje

Provođenje mjera DDD-a na zaraženim imanjima i transportnim sredstvima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)

Educiranje vlasnika životinja i dodatno obrazovanje doktora

veterinarske medicine putem savjetovanja i seminara.

 

 

 

 

C)

Praćenje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog podrijetla u

odobrenim i registriranim

objektima

 

 

D)

Osiguranje dijagnostikuma za

konfirrnacijske testove

 

E) Nerealizirani zahtjevi iz 2018. godine koji su bili predmet naknadnih kontrola i provjera te im

nisu isplaćene novčane potpore po Programu "Poticaj za veterinarstvo"

Za 2018. godinu

 

F) Nerealizirane obveze za

provedene mjere tijekom 2018. godine

- Broj uzetih uzoraka i broj

ispitanih uzoraka.

- Za veterinarske organizacije

cijena uzimanja uzoraka krvi

5,00 KM, tubErkulinizacija

15,00 KM po životinji,

- Za dijagnostičke ustanove cijena laboratorijske pretrage za brucelozu Rože Bengal test

6,00 KM i RVK test 17 KM,

Q-groznicu 6,00 KM, enzootsku leukozu goveda

7,50 KM salmonelu 30,00

KM, bolest plavog jezika 15, 00 KM, uzorke krvi

životinja koje su pobacile 50,00 KM, infektivna anemija konja 30,00 KM.

Broj neškodljivo uklonjenih

životinja po tržišnoj cijeni na

dan uklanjanja

Računi za provedene postupke

DDD-a.

U cijene je uračunat PDV.

 

 

- Broj održanih savjetovanja i

seminara prema Planu educiranja u 2019. godini,

štampanje brošura i drugog edukativnog materijala

 

 

- Broj ispitanih službenih uzoraka na temelju Plana

službenog uzorkovanja

 

 

 

- Računi o nabavljenim

dijagnostikumima.

 

Zaprimljeni zahtjevi za isplatu

sredstava

 

 

 

 

 

 

Zaprimljeni zahtjevi za isplatu

sredstava

 

 

 

 

 

 

 

2.182.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.286,50

 

 

 

 

 

 

5.000,00

 

 

219.223,50

 

 

 

 

 

 

 

 

8.090,00

PRORAČUN FEDERACIJE BiH

 

 

 

 

Veterinarske stanice,

Ovlaštene veterinarske

laboratorije javnih ustanova,

Fizičke i pravne osobe - vlasnici neškodljivo

uklonjenih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odabrani ponuđač u postupku javne nabavke za

organizaciju seminara i

savjetovanja

 

 

 

 

 

Ovlaštene veterinarske

laboratorije javnih ustanova

 

 

 

 

 

 

Veterinarski fakultet

 

 

Veterinarski Fakultet i

JU Veterinarski zavod

Tuzlanskog kantona

 

 

 

Veterinarski Fakultet i

Veterinarske stanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO: 2.500.000,00 KM

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1530/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.