Na osnovu člana 23. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA

RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI ZA III I IV

KVARTAL 2019. GODINE

 

 

I

 

 

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 158.416,00 KM, za sufmansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III i IV kvartal 2019. godine.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se s razdjela 16. glava 1601, ekonomski kod 8225, sa pozicije "Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima -Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajedni­ca" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1528/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.