Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJI SU ZAKONOM O DRŽAVNOJ SLUŽBI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE POVJERENI ODBORU DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saglasna je da Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obavlja poslove iz člana 69. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 3/18), odnosno da u drugom stepenu odlučuje o svim žalbama koje se izjave na rješenje rukovodilaca organa državne službe, grado­načelnika, odnosno načelnika i o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

 

 

II

 

 

Poslove iz tačke I ove odluke Odbor državne službe za žalbe obavljat će dok se oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonu trajno ne riješi u skladu sa članom III.3.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 186/2019

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.