Na osnovu članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donijela je

 

 

O D L U K U

 

O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA ZA SMJEŠTAJ

FEDERALNIH MINISTARSTAVA KOJA IMAJU

SJEDIŠTE U MOSTARU, ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-

PROSINAC 2019. GODINE

 

 

I

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine zaključi ugovore o zakupu poslovnog prostora sa zakupodavcima:

- Grandex d.o.o. Mostar i Faruk Ćupina, za zgradu u ulici Mostarskog bataljona bb, ukupne površine 994,48 m2 (Lamela A površine 514,89 m2 - vlasnik Grandex d.o.o. Mostar i Lamela B površine 479,59 m2 - vlasnik Faruk Ćupina) i parking prostor sa četiri mjesta, po cijeni od 12,70 KM/ m2 sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za smještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,

- Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice - Mostar, Izvršni odbor, za zgradu Vakufskog dvora u ulici Fejićeva bb, ukupne površine 662,90 m2 i parking prostor sa osam mjesta, po cijeni od 11,84 KM/m2 sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za smještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,

- Vlada Hercegovačko - neretvanske županije, za istočno krilo zgrade Hotel Ero Mostar, ulica Ante Starčevića bb, ukupne površine 2.484,60 m2 i pripadajućim parking prostorom sa dvadeset mjesta, po cijeni od 14.40 KM/m2 sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za smještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalne porezne uprave -Porezna uprava Hercegovačko - neretvanske županije.

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za realiziranje zakupa iz točke I Odluke su planirana u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - razdjel 12, glava 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, ekonomski kod 613600 -Unajmljivanje imovine i opreme.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1586/2018

27. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.