Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. J1/19 i 53/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU

RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA

EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM RAČUNU

TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna sredstava evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federainom ministarstvu zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19) u tački III al. 1. do 4. mijenjaju se i glase:

- 613100 - putni troškovi 3.000,00 KM

- 613900 - ugovorene  usluge 63.068,51 KM

- 613800 - izdaci za bankarske usluge 167,58 KM

- 614720 - tekući transferi međunarodnim organizacija­ma 55.861,61 KM

- 821300 - nabavka medicinske opreme 8.364,00 KM

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1527/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.