Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), a na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog ratat Vlada Federacije Bosne, i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SAHRANA l DŽENAZA

PRIPADNIKA BRANITELJSKTH POPULACIJA"

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE l

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODlLAČKOG RATA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika b/aniteijskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), u točki II Iznos: "400.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom: "1.000.000,00 KM".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1526/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.