Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), a na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA

RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER^ZA

SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA l DŽENAZA

PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA"

UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG

RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budže­tom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida ođbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata ("Službene, novine Federacije BiH", broj 16/19), u tački II Iznos: "400.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom: "1.000.000,00 KM".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1526/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.