Na osnovu člana 59. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici održanoj 23.12.2019, godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU SA RAZDJELA 1403 - FEDERALNA UPRAVA

POLICIJE NA RAZDJELE: 1202 - SLUŽBA ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U FBiH,

1203 - URED VLADE FBiH ZA ZAKONODAVSTVO I

USKLAĐENOST SA PROPISIMA EU, 1204 - URED

VLADE FBiH ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, 1205 - URED

ZA SaRADNJU I ZASTUPANJE PRED USTAVNIM

SUDOM BiH, 1603 - POREZNA UPRAVA FBiH, 3401 -

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU, 3501 -

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, 3701 -

FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA,

5601 - AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU, 6201 -FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) sa razdjela 1403-Federalna uprava policije na razdjele 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, 1203 - Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1603 - Porezna uprava FBiH, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 -Federalni hidrometeorološki zavod, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 5601 - Agencija za državnu službu, 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz tačke I ove odluke vrši se na sljedeći način:

 

Na razdjelu 1403 - Federalna uprava policije umanjuje se pozicija:

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 246.067,00 KM

UKUPNO: 246.067,00 KM

 

Na razdjelima povećava se pozicija:

1202 - Služba za zajedničke postove organa i tijela u FBiH

- ek. kod 614800- Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 35.000,00 KM

1203 - Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 1.979,00 KM

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 1.018,00 KM .

1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 1.720,00 KM

1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 100036411 iznosu od 10.635,00 KM

1603 - Porezna uprava FBiH

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 134.709,00 KM

3401 Federalni zavod za statistiku

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 8.503,00 KM

3501 - Federalni hidrometeorološki zavod

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 4.287,00 KM

3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 280,00 KM

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 800,00 KM

5601 - Agencija za državnu službu

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 10.240,00 KM

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 495,00 KM

6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat J000364 u iznosu od 36.401,00 KM

UKUPNO: 246.067,00 KM

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalna uprava policije, Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Porezna uprava FBiH, Federalni zavod za statistiku, Federalni bidrorneteorološki zavod, Federalni zavod za programiranje razvoja, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna uprava za inspekcijske poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1524/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.