Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke II (4) Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -KANTONI l OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/19 i 94/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA S POZICIJE "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" KANTONIMA,

GRADOVIMA I OPĆINAMA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantonima, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000,00 KM u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje.

 

 

II

 

 

Na temelju iskazanih potreba i zahtjeva, sredstva iz tačke I ove odluke se raspodjeljuju na kantone, gradove i općine s pojedinačnim iznosima, kako slijedi:

 

R.B.

KANTON, CRAD/OPĆINA

.NAMJENA

IZNOS

1.

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

70.000.00

2.

OPĆfNA BUSOVAČA

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

3.

 

OPĆINA BREZA

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

50.000,00

 

4.

 

OPĆINA DOBOJ JUG

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

50.000,00

 

5.

 

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

80.000,00

 

6.

 

OPĆINA FOČA-USTIKOLINA

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

70.000,00

 

7.

 

OPCINA FOJNICA

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje-Zavodi za zbrinjavanje menlalno-invalidnih osoba Drin i Bakovići

40.000,00

8.

 

GRAD GORAZDE

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000.00

 

9.

HERCEGOVAČKO -NERETVANSKI KANTON MIN.POLOPRIVREDE, ŠUMARSTVA 1 VODOPRIVREDE

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

450.000,00

10.

 

OPĆINA ILIDŽA

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

100.000,00

 

11.

 

OPĆINA JAJCE

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

12.

 

OPĆINA KAKANJ

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

80.000,00

 

13.

 

OPĆINA KISELJAK

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

14.

 

OPĆINA KONJIC

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

150.000,00

 

15.

 

GRAD LIVNO

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

50.000,00

 

16.

 

OPĆINA MAGLAJ

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

80.000,00

 

17.

 

OPĆINA ODŽAK

 

Za poticanje razvoja biljne

proizvodnje

50.000,00

 

18.

 

OPĆINA OLOVO

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

19.

 

OPCPNA PALE-PRAČA

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

90.000,00

 

20.

 

TUZLANSKI KANTON MIN.POLJPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

650.000,00

 

21.

 

OPĆINA TEŠANJ

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

70.000,00

 

22.

 

OPĆINA TRAVNIK

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

23.

 

OPĆINA VAREŠ

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

24.

 

OPĆI NA VITEZ

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

60.000,00

 

25.

 

OPĆINA VOGOŠĆA

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

100.000,00

 

26.

 

GRAD VISOKO

 

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

70.000,00

 

27.

 

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Za poticanje razvoja biljne proizvodnje

90.000,00

 

28.

 

GRAD ZENICA

 

Za poticanje razvoja biljne

proizvođnje

130.000,00

 

 

UKUPNO

3.000.000,00

 

 

III

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava iz tačke II Odluke, kojima se sredstva dodjeljuju u svrhu poticanja razvoja biljne proiz­vodnje, da izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. 6. 2020.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1523/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.