Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke I Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/19 i 94/19), a u vezi s člankom 23. stavak 1. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA S POZICIJE "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" KANTONI

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija na poziciji "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantoni u iznosu od 1.675.000,00 KM, na ime dodjele financijske pomoći proračunima, te financiranje projekata od značaja za razvoj kantona.

 

 

II

 

 

Na temelju kriterija iz točke II Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" kantoni ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/19 i 94/19), utvrđuje se raspodjela sredstava na sljedeće kantone s pojedinačnim iznosima kako slijedi:

 

KANTON

NAMJENA

IZNOS

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Za nabavku neophodnu opreme potrebne zdravstvenim ustanovama

50.000,00

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Za potporu jedinicama lokalne samouprave

250.000,00

TUZLANSKI KANTON

 

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša za JU MSŠ "Kalesija" za nastavak realizacije projekta energetske efikasnosti na objektu školske zgrade

50.000,00

SREDNJOBOSANSKI KANTON

100,000,00 KM za projekat u Osnovnoj školi "Kiseljak 1 " u Kiseljaku i 75.000,00 KM za. projekat u Osnovnoj školi "Safvet Beg Bašagić" u Novom Travniku

175.000,00

SREDNJOBOSANSKJ KANTON

Za izvršenje sudskih presuda

100,000,00

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

Za financiranje kapitalnih projekata

300.000,00

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Za zamjenu dijela stolarije u O. Š. "Mula Mustafa Bašeskija" u D. Moštru - Grad Visoko i za izgradnju fiskulturne sale u O. Š. "Abdulvehab Ilhamija" Željezno Polje - Žepče

150.000.00

POSAVSKI KANTON'

Financijska pomoć proračunu

600.000.00

UKUPNO

1.675.000,00

 

 

II

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava iz točke II Odluke kojima se sredstva dodjeljuju, da izvješće o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu finansija - Fede­ralnom ministarstvu financija najkasnije do 30.6.2020. godine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1521/2019

23. prosinca 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.