Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/19 i 94/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA S POZICIJE "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I

FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" GRADOVIMA I

OPĆINAMA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela preostalog dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija na poziciji "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama u iznosu od 3.325.000,00,00 KM na ime dodjele financijske pomoći, te financiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

 

 

II

 

 

Na temelju iskazanih potreba i zahtjeva, sredstva iz točke I ove odluke se raspodjeljuju na gradove i općine s pojedinačnim iznosima, kako slijedi:

 

R.B.

GRAD/OPĆINA

NAMJENA

IZNOS

1.

GRAD BIHAĆ

Za završetak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Kamenica - područne škole Izačić

300.000,00

2.

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

Za izgradnju puta Emrića brdo-Džamište MZ Mahmići

 

100.000,00

 

3.

 

OPĆINA BREZA

 

Za prostorno uređenje i izgradnju parka oko kasnoantičke Bazilike

98.000,00

 

4.

 

OPĆINA BUSOVAĆA

 

Za sanaciju i rekonstrukciju dijela regionalnog puta od naseljenog mjesta Kaćuni (magistralna cesta M-5) prema naseljenom mjestu Lugovi

75.000,00

 

5.

 

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Za poboljšanje energetske efikasnosti osnovne škole "Hasan Kikić"

40.000,00

 

6.

OPĆINA ĆELIĆ

Za financiranje završetka sportske dvorane

100.000,00

7.

OPĆINA ČITLUK

Za sufinanciranje infrastrukturnih projekata

100.000,00

8.

 

OPĆINA DONJI VAKUF

 

Za završetak projekata u naselju Kamenjaca Općina Donji Vakuf

50.000,00

 

9.

 

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

Za sufinanciranje kapitalnih infrastrukturnih projekata i financiranje općinskih institucija

100.000,00

 

10.

OPCINA GRUDE

sufinanciranje projekta "Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta na području općine"

100.000,00

 

11.

 

OPCINA GRADAČAC

 

financijska pomoć u rekonstrukciji džamije Husein-kapetan Gradašcević u Gradačcu

115.300,00

 

12.

GRAD GORAZDE

Rekonstrukcija ulice Salih Bega Kuljuha

50.000,00

13.

 

OPĆINA HADŽIĆI

 

Za očuvanje kulturne baštine te rad i djelovanje Bošnjačke zajednice kulture "Preporod"

150.000,00

 

14.

OPĆINA JAJCE

financijska pomoć budžetu

60.000,00

15.

OPĆINA KAKANJ

Za izgradnju javne rasvjete u vikend naselju Ponijeri

80.000,00

16.

OPĆINA KALESIJA

Za pomoć u saniranju prostorija u OŠ Kalesija

50.000,00

17.

 

OPĆINA LUKAVAC

 

Za pomoć pri izgradnji područne škole u Mjesnoj zajednici Devetak

50.000,00

 

18.

 

GRAD LJUBUSKI

 

Za sufinanciranje projekata sanacije i rekonstrukcije cesta u gradu

100.000,00

 

19.

 

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Za sufinanciranje ucjevljenje potoka u Dobroševićima

 

40.000,00

 

20.

OPĆINA ORAŠJE

Za izmirenje obaveza prema braniteljima

100.000,00

21.

 

OPĆINA ODŽAK

 

Za dovršenje projekta utopljavanje zgrade dječijeg vrtića "Paola Cerueto"

80.000,00

 

22.

 

OPĆINA OLOVO

 

Za realizaciju projekta pod nazivom "Adaptacija i dogradnja Doma kulture" u Olovu - u svrhu nabavke sanitarne galanterije, radljatorskog grijanja te za opremanje kotlovnice

70.000,00

 

23.

OPĆINA POSUŠJE

Za sufINaciranje kapitalnih projekata

100.000,00

24.

 

OPĆINA SANSKI MOST

 

Za nabavku neophodne medicinske opreme za JZU Opću bolnicu u Sanskom mostu

50.000,00

 

25.

 

OPĆINA STOLAC

 

Za isplatu obaveza prema ustanovama i institucijama kojima je osnivač općina

320.000,00

 

26.

 

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG

 

Za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacija infrastrukturnih projekata

600.000,00

 

27.

 

OPĆINA TEOČAK

fnancijska pomoć za završetak radova na izgradnji Sportske dvorane

100.000,00

 

28.

 

OPĆINA VAREŠ

Za rekonstrukciju i opremanje kotlovnice Radničkog doma

26.700,00

 

29.

GRAD ŽIVINICE

Za izgradnju ljetne pozornice grada Živinice

120.000,00

 

UKUPNO

3.325,000,00

 

 

III

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava iz točke II Odluke kojima se sredstva dodjeljuju, da izvješće o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu finansija - Federal­nom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1518/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.