Na temelju članka 59. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O PRERASPODJELI SREDSTAVA

IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU SA RAZDJELA 1403 -

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE NA RAZDJELE 1002 -

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH,

1101 - URED PREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1102 -

URED POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1103 -

URED POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1204 -

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, 1205 -

URED ZA SURADNJU I ZASTUPANJE PRED

USTAVNIM SUDOM BiH, 1401 - FEDERALNO

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, 1502 -

KAZNENO POPRAVNI ZAVODI, 1604 - FINANCIJSKA

POLICIJA, 2001 - FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA,

2301 - FEDERALNO MINISTARSTVO

PROSTORNOG UREĐENJA, 2401 - FEDERALNO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

ŠUMARSTVA, 2501 - USTAVNI SUD, 2601 - VRHOVNI

SUD FBiH, 2602 - SUDSKA POLICIJA, 2901 -

FEDERALNO PRAVOBRANITELJSTVO, 3301 -

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO

PRAVNE POSLOVE, 3401 - FEDERALNI ZAVOD ZA

STATISTIKU, 3501 -FEDERALNI HIDROMETEO-

ROLOŠKI ZAVOD, 3601 - ARHIV FBiH, 3701 -

FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA,

4601 - FEDERALNA UPRAVA ZACIVILNU ZAŠTITU,

5201 - FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I

SPORTA, 5601 - AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU,

6101 - FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I

TURIZMA, 6201 - FEDERALNA UPRAVA ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

I

 

 

U Odluci o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu s razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele 1002 - Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 - Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose s jav­nošću, 1205 - Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 1604 - Financijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 - Federalno mini­starstvo prostornog uređenja, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 - Fede­ralno pravobranilaštvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 - Arhiv FBiH, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 - Federal­na uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 - Fede­ralno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove, ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/19) u točki II u alineji 2602 - Sudska policija ekonomski kod:

- "614800" zamjenjuje se ekonomskim kodom "613900" i riječi: "Drugi tekući rashodi" zamjenjuju se riječima: "Ugovorene i druge posebne usluge".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1517/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.