Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 196. sjednici, održanoj 24.10.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE

NEKRETNINA ZAVODA ZA PLATNI PROMET

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U LIKVIDACIJI

KOJE SU U VLASNIŠTVU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH" br. 35/16, 46/16, 56/17, 78/17, 6/18, 35/18, 48/18 i 76/18), u točki I podtočka 1. mijenja se i glasi:

"1)   Poslovna zgrada u Sarajevu - Centar, ul. Maršala Tita broj 62, površine 4.319,47 m2, sagrađena na k.č. 2002, k.o. Sarajevo IV, upisana u z.k. ul.br. 1101, daje se na korištenje Gradu Sarajevo Podrum: 819,74 m2, Prizemlje: 751,63 m2, Međusprat: 97,68 m2, Drugi sprat 788,81 m2, Treći sprat: 788,10 m2, Potkrovlje: 156,38 m2 i Ministarstvu fmansija Kantona Sarajevo Međusprat: 57,37 m2, Prvi sprat: 782,45 m2. Grad Sarajevo i Ministarstvo financija Kantona Sarajevo će koristiti Zajednički prostor u Prizemlju: 33,20 m2 i Prvom spratu: 44,11 m2."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1210/2019

24. listopada 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.