Temeljem članka 23. stav (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. žurnoj sjednici, održanoj 18.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM

MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI

TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I

FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"

 

 

I

 

 

U Odluci o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom mini­starstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE", ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/19 i 94/19) u točki I stavak (2) u tabeli podtočka b) iznos: "6.375.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "6.475.000,00 KM".

U stavku (2) u tabeli podtočka c) iznos: "4.625.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom "4.525.000,00 KM".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1512/2019

18. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.