Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije "BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (12) Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata puteni dodjele kredita za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG RJEŠENJA O DODJELI DIJELA

SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD

UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG

MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE

PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2018.

GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU ŠIRBEGOVIĆ

INŽENJERING D.O.O. GRAČANICA

U IZNOSU OD 900.000,00 KM

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredslava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata rJutem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica, u iznosu od 900.000,00 KM.

Dodjela sredstava iz stava (1) ove tačke, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 15.04.2014. godine, Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 22.12.2014. godine, Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 14.08.2017. godine i Aneksa 3. Ugovora o komisionim poslovima zaključenog dana 08.06.2018. godine između Union banke d.d. Sarajevo kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta, izvršit će se putem Union banke d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesene i objavljene Odluke i Rješenja vršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu (naziv, adresa i JIB korisnika sredstava, iznos kredita, rok otplate, kamama stopa, namjena kredita, instrumenti obezbjeđenja kredita sa pratećom dokumentacijom), u skladu sa bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", izuzev ukoliko od strane korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje ugovora.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 184/2019

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.