Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA

ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI GENERALNOG

DIREKTORA - PREDSJEDNIKA UPRAVE JAVNOG

PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti generalnog direktora - predsjed­nika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine do.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, i to:

- mr. ecc. Enis Džafić

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1509/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novaiić, s. r.