Na osnovu člana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10,16/10 - Isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PLANA

POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA CESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

SARAJEVO ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. Godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1491/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.