Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 10/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br.11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERAJNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019, godmu ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 1 1/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, razdjel 17, glava 1701, za finansiranje troškova nabavke električne energije za iri mjeseca za privredno društvo ALUMINIJ d.d. Mostar, u iznosu od 400.000.00 KM, na ekonomski kod;

- 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke i/dvajaju se s razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Fcderacije BiH"

 

 

V broj 14897019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.