Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (!) Zakona o izvršavanju Budžeta Federa­cije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019,

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federa­cije BiH", br. 11/19 i 53/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, razdjel 17, glava 1701, za finansiranje nabavke repromaterijala privred­nom društvu BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE d.d. Novi Travnik, u iznosu od 600.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 614400 - Subvencije javnim preduzećima.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1488/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.