Na osnovu člana 12. st. (1) i (2) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. hitnoj sjednici, održanoj 13.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Rješenje o razrješenju privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike aktom broj 02-02/5-1933-2/18 od 13.12.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1485/2019

13. decembra/prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.