Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95. 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

ODAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG

DRUŠTVA "FABRIKA DUHANA MOSTAR" D.D.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Emira (Enver) Raščiću daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar, kao i za primopredaju pečata ovog privrednog društva i njegovo korištenje do izbora Nadzornog odbora Društva.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o   načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda na Skupštini Privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar, zakazane za dan 20.12.2019.

godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupaca snagu danom donošenja i objavit će se u u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1480/2019

12. decembra 20 1 9. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.