Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA

PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI

PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH

D.D. - SARAJEVO

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/19), u tački II iza riječi "punomoći" dodaju se zarez i riječi: "odnosno nove punomoći sa opozivom prethodno date punomoći".

U tački II iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "Punomoć, V broj 1415-2/2019 od 05.12.2019. godine, opoziva se."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1479/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.