Na osnovu čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA PREOSTALOG

DIJELA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA -

KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA

SUFINANSIRANJE IZGRADNJE ŽELJEZNIČKE

INFRASTRUKTURE UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I

KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog u razdjelu 18. ekonomski kod 6154 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.327.000,00 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke predstavljaju neutrošeni dio sredstava odobrenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u iznosu od 13.000.000,00 KM i bit će utrošena po namjeni za sljedeće programe u visini kako slijedi:

 

Red. Br.

Program

Iznos u KM

1.

Ugradnja optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici EVP Banlozi - Maglaj

2.486.000,00

2.

Investiciono ulaganje u gornji stroj pruge 12 na dionici stanica Sarajevo Putna - Podlugovi

2.841.000.00

UKUPNO

5.327.000,00

 

 

II

 

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da pojedinačno za svaki program iz tačke I ove odluke zaključe ugovor kojim će se urediti način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke u slučaju da radove ne izvodi JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

 

 

III

 

 

JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo će za visinu sredstava utvrđenih u tački I ove odluke povećati udio državnog kapitala u osnovnom kapitalu Društva, i o istom će informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

 

 

IV

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1476/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.