Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog Javne ustanove Federalna novinska agencija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FJNANSIJA JAVNOJ USTANOVI FEDERALNA

NOVINSKA AGENCIJA

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedin­stvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercego­vine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 49 Javna ustanova Federalna novinska agencija i to sa Podračuna 1027080000038954 u iznosu od 1.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz Projekta "FENA BIZ SERVIS".

 

 

III

 

 

Donaterska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 1.000,00 KM evidentirana na Podračunu broj -102708000 0038954, Projekt 3001098, Skupina plaćanja 100-98, rasporedit će se na ekonomski kod:

- 821300 - "Nabava opreme" u iznosu od 1.000,00 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenom i kontroliranom od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju .proračuna Projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Javna ustanova Federalna novinska agencija će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva -financija/Federalnog ministarstva flnansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom     ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu flnansija - Sektor za proračun.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Javna ustanova Federalna novinska agencija i Federalno ministarstvo finan­cija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1475/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.