Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog Javne ustanove Federalna novinska agencija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA JAVNOJ USTANOVI FEDERALNA

NOVINSKA AGENCIJA

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedin­stvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercego­vine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 49 Javna usta­nova Federalna novinska agencija i to sa Podračuna: 1027080000038954 u iznosu od 1.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava iz Projekta "FENA BIZ SERVIS".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 1.000,00 KM evidentirana na Pođračunu broj 1027080000 038954, Projekat 3001098, Grupa plaćanja 100-98, rasporedit će se na ekonomski kod:

- 821300 - "Nabavka opreme" u iznosu od 1.000,00 KM.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetom Projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Javna ustanova Federalna novinska agencija će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministar­stva financija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Javna ustanova Fede­ralna novinska agencija i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1474/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.