Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE

GRANTA KFW, FRANKFURT NA MAJNI ZA

PROJEKAT ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM

ZGRADAMA

 

 

I

 

 

Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) prihvata grant namijenjen za finansiranje Projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama" (u daljem tekstu: Projekat), po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključen između KfW-a, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW) i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Primatelj) i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljem tekstu: "Agencija za izvršenje projekta") u iznosu do 9.500.000,00 EUR.

 

 

II

 

 

Sredstva granta iz tačke I ove odluke koristit će se za realizaciju Projekta "Energetska efikasnost u javnim zgradama''.

 

 

III

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

- Nacrt Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a i Primatelja i Agencije za izvršenje projekta.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Fede­ralno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Implementacija Ugovora o grantu iz tačke I ove odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.

 

 

VI

 

 

Daje se saglasnost za zaključivanje Sporazuma o finansi­ranju i projektu između KfW-a i Primatelja i Agencije za izvrše­nje projekta i Zasebnog sporazuma na Sporazum o finansiranju i projektu između KfW-a i Federalnog ministarstva prostornog uređenja za sredstva iz tačke I ove odluke.

Za potpisivanje Sporazuma o finansiranju i projektu, ovlašćuje se federalni ministar finansija-federalni ministar finan­cija i federalni ministar prostornog uređenja, a za potpisivanje Zasebnog sporazuma na Sporazum o finansiranju i projektu ovlašćuje se federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1471/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.