Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19 03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

U OKVIRU PROJEKTA "ENERGIJSKA

UČINKOVITOST U BOSNI I HERCEGOVINI",

KRAJNJIM KORISNICIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se krajnjim korisnicima prijenos izvršenih građevinskih radova na javnim objektima u ukupnom iznosu od 4.057.980,48 KM, nabavljenih u okviru implementacije Projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini".

Lista krajnjih korisnika iz stavka (1) ove točke i specifikacija izvršenih građevinskih radova, sa iskazanim financijskim vrijednostima, sastavni su dio ove odluke.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, da na temelju odluke, sa krajnjim korisnicima iz točke I ove odluke, sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava, sukladno točki 3. stavak (4) Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvješća o završetku Projekta ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).

Zadužuju se krajnji korisnici da izvršene građevinske radove knjigovodstveno evidentiraju, suglasno računovodstvenim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i krajnji korisnici iz točke I ove odluke, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1462/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.