Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST

U BOSNI I HERCEGOVINI", KRAJNJIM KORISNICIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se krajnjim korisnicima prijenos izvršenih građevinskih radova na javnim objektima u ukupnom iznosu od 4.057.980,48 KM, nabavljenih u okviru implementacije Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini".

Lista krajnjih korisnika iz stava (1) ove tačke i specifikacija izvršenih građevinskih radova, sa iskazanim finansijskim vrijednostima, sastavni su dio ove odluke.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prostornog uređenja, da na osnovu odluke, sa krajnjim korisnicima iz tačke I. ove odluke, sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava, u skladu sa tačkom 3. stav (4) Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku Projekta ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).

Zadužuju se krajnji korisnici da izvršene građevinske radove knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo prostornog uređenja i krajnji korisnici iz tačke I ove odluke, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1462/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.