Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA

FINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZVOJU

INFORMACIONOG SISTEMA ŠUMARSTVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (ISŠ)

U 2019. GODINI

 

 

I

 

 

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/19) prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1459/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.