Na osnovu člana 8. stav (3) Zakona o finansijskoj konsoli­daciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA

 

 

I

 

 

U Odluci o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša ("Službene novine Federacije BiH", br. 101/14, 22/15, 58/15, 84/17 i 55/19), u tački II riječi: "10.12.2019. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2021. godine".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 10.12.2019. godine.

 

 

V broj 1458/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.