Na temelju članka 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019, godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

 O DAVANJU SUGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PLAN

POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA CESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.-

SARAJEVO ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINA

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na trogodišnI Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za razdoblje 2019. -2021. godina.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH''

 

 

V broj 1455/2019

12. prosinca 2019 godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.