Na osnovu člana 15. Zakona o cestama federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 12/10, 16/10 - isp. i 66/13). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PLAN

POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA CESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

SARAJEVO ZA PERIOD 2019.-2021. GODINA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacijie Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2019.-2021 godina.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa nu snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1455/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.