Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1454/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.