Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 52. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. hitnoj sjednici održanoj 22.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG

MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 164/2019

22. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.