Na osnovu čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA

KRITERIJIMA RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI

DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI

PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19), u tački III Program 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Program 1. Nabavka komunalnog vozila (Planirana sredstva: 200.000,00 KM)

Korisnik sredstava: "JP "Parkovi" Mostar"

 

Ciljevi projekta:

Specifični - unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom vezano za prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada.

Mjerljivi - količina organizirano prikupljenog otpada uz postotak proširenja kapaciteta za sanitarno odlaganje.

Ostvarivi - jedna godina

Implementator: Sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma i JP "Parkovi" Mostar na osnovu sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava".

U Programu 2. Sufinansiranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednib voda, broj: "300.000" zamjenjuje se brojem: "241.069,70".

Program 3. Podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica, za zatvaranja nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde, mijenja se i glasi:

"Program 3. Projekti od značaja za zaštitu okoliša i upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Planirana sredstva: 500.000,00 KM)

Korisnici sredstava: Općine sa područja Federacije Bosne i Hercegovine i JP "Park prirode Blidinje" i to:

 

- Općina Zavidovići - Podrška regionalnom principu upravljanja komunalnim otpadom

100.000,00 KM

-   Općina Žepče - Nabavka komunalnog vozila

50.000,00 KM

-   Grad Mostar - izgradnja lagune za prihvat procjedne vode na staroj deponiji Uborak

50.000,00 KM

-   Općina Ključ - izgradnja ograde oko deponije Peći

100.000,00 KM

-   Općina Olovo - Nabavka buldožera za rad na sanaciji deponije Gradina

50,000,00 KM

-   Općina Novi Grad Sarajevo - Izgradnja gasovoda u naselju Dobroševići

85.000,00 KM

-   IP "Park prirode Blidinje" - Opremanje i uređenje okolišno edukacijskog i zdravstveno istraživačkog centra na Blidinju

65.000,00 KM

 

Ciljevi projekta:

Specifični - unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom vezano za prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, sanaciju postojećih kapaciteta i zaštita okoliša.

Mjerljivi - količina organizirano prikupljenog otpada uz postotak proširenja kapaciteta za sanitarno odlaganje.

Ostvarivi -jedna godina

Implementator: Sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata.

Sredstva će se dodijeliti na osnovu sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava."

U Programu 4. Podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti broj: "300.000,00" zamjenjuje se brojem: "235.156,49".

 

 

II

 

 

U tački IX broj:  "150.000,00" zamjenjuje se brojem; ''23.773,19"

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog  dana od dana objavljivanja u "Službenimnovinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1445/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.