Temeljem članka 12. st. (1) i (2) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA RJEŠENJE O

RAZRJEŠENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE

DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike aktom broj 02-02/5-1937-1/18 od 03.12.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog.dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1444/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.