Temeljem članka 23. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O

UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE

SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA -

FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA

POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA

VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"

 

 

I

 

 

U Odluci o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministar­stvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 45/19), u točki I stavak (1), iznos: "10.000.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "18.000.000,00 KM".

"U stavku (2) u tabeli podtočka b) iznos: "4.800.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "6.375.000,00 KM".

"U stavku (2) u tabeli podtočka c) iznos: "1.200.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "4.625.000,00 KM".

U stavku (2) u tabeli iza podtočke c) dodaje se nova podtočka d), koja glasi:

"d)   Kantonima, općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine 3.000.000,00 KM".

 

 

II

 

 

U točki II dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "Sredstva utvrđena u točki I stavak (2) podtočka d) će se dodijeliti kantonima, gradovima i općinama u svrhu realizacije Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-1313 od 17.7.2019. godine za pozicije biljne proizvidnje''.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1442/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.